Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
» Regulamin

Bestsellery

Kontakt

 • MARTEX MEBLE

  88-170 Pakość, ul. Jankowska 27

  89-210 Łabiszyn, ul Spółdzielcza
 • E-mail:zamowienia@dobry-wybor.pl
 • Telefon608 357 657
  52 351 87 96
 • Fax52 351 87 96
 • Godziny działania sklepu9.00 - 17.00 9.00 - 13.00

Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić

na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do

negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również

zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny

być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego

(F.W.'MARTEX I' Krzysztof Kiełpiński, ul. Jankowska 27, 88-170 Pakość). W

przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia

umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy

regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN ZAKUPÓW

www.dobry-wybor.pl

§1 Definicje

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie

w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice:

ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w

przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa

miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz

miejscowość.

2. Adres reklamacyjny:

F.W.'MARTEX I' Krzysztof Kiełpiński

ul. Jankowska 27

88-170 Pakość

3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem

http://www.dobry-wybor.pl/dostawa-pm-3.html

zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

4. Dane kontaktowe:

F.W.'MARTEX I' Krzysztof Kiełpiński

ul. Jankowska 27

88-170 Pakość

e-mail: zamowienia@dobry-wybor.pl

telefon: 52 351 87 96

5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem

przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw

znajdującym pod adresem

http://www.dobry-wybor.pl/dostawa-pm-3.html

6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione

zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca

2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi

przepisami prawa.

7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca

informacje o pojedynczym produkcie.

8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność

do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a

posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u

Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej

działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964

roku z późniejszymi zmianami.

10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w

szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w

art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom

rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną

zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego

zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością

gospodarczą lub zawodową.

12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie

produktów na podstawie wyborów Kupującego.

13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru

wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w

posiadanie.

16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i

dostawę wymieniona pod adresem

http://www.dobry-wybor.pl/platnosc-pm-17.html

17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30

maja 2014 roku.

18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być

przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie

Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny

(cena/jednostka).

19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem

umowy.

20. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

21. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem

pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez

Sprzedającego w sklepie.

22. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem

umowy.

23. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem

www.dobry-wybor.pl, za pośrednictwem którego

Kupujący może złożyć zamówienie.

24. Sprzedający:

F.W.'MARTEX I' Krzysztof Kiełpiński

ul. Jankowska 27

88-170 Pakość

NIP: 5562494582, REGON: 340163954

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=6089e86c-2866-4bab-af00-6d8bc852ecab

?Id=e9202be5-d055-4c38-b7d9-5a1721ec17f8

KONTO BANKOWE: 18 1140 2004 0000 3302 5373 2104

25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń

informatycznych i oprogramowania, zapewniający

przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie

danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego

dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie

określany Internetem.

26. Termin realizacji – ustalany indywidualnie po wpłynięciu zamówienia (na podstawie przedmiotu zamówienia, sposobu jego dostarczenia i oraz miejsca przeznaczenia), przed przystąpieniem do realizacji i potwierdzeniem zamówienia.

27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na

odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia

30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa

sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia

23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

28. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

29. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w

szczególności jeśli rzecz:

a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna

mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo

wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający

zapewnił Konsumenta,

c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował

Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie

zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia,

jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego

lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi

odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił

według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub

jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz

osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej

swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia

odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że

Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając

rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu

na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich

treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

30. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi

własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby

trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub

rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia

właściwego organu.

31. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za

pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość

produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania

rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do

zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim

prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi

i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w

polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony

jest w cenniku dostaw.

5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z

upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu

oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się

przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie

wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania

dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany

adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia

od umowy, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i

wzorca odstąpienia od umowy;

b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do

wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych:

dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy,

wzoru formularza odstąpienia od umowy.

7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych

przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z

wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a

Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy

jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną

usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu

poprawność działania sklepu w przeglądarkach w najnowszych

wersjach: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari z

zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na

ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie

oprogramowania firm trzecich mających wpływ na

funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet

Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na

poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej

funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co

najmniej następujące czynności, z których część może być

wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka produktu;

b. wybór rodzaju dostawy;

c. wybór rodzaju płatności;

d. wybór miejsca wydania rzeczy;

e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku

„Zamów teraz z obowiązkiem zapłaty”.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia

zamówienia.

4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem

następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub

za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po

zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co

powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia,

chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie

swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia

zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta

w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje

niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego

przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności

elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty

Klienta na koncie Sprzedającego.

7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od

dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub

uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia

za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym

na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu

produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach

produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji

zamówienia.

9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez

Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez

Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez

Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z

dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa

konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na

odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z

wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa

konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14

dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu

wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć

na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego,

lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail

(podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w

złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu

od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu

niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym

odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie

rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od

której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych,

które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził

zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie

przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili

udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył

potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa

konsumenckiego.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości

rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem

korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do

stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od

dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy

złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie

dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia

rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż

najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez

Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi

dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego

samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że

Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który

nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej

od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w

zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku

finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli,

i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz

nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji

konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca

szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności

do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w

zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu

opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie

zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po

dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają

nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§5 Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego

całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu

wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na

zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych

za wady (rękojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania

rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia

niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych

niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na

wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już

wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo

Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na

wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do

wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez

Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną

od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady,

chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób

wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby

nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem

proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie

nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od

wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod

uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny

sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest

nieistotna.

7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b. żądać usunięcia wady.

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną

od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych

niedogodności dla Konsumenta.

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową

rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest

niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem

doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby

nadmiernych kosztów.

10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana,

Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i

ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od

wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część

związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy

sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części

kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości

ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez

Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych

czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest

obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na

adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub

sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta

byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest

udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się

znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego

Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i

niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem

sytuacji opisanej w §5 pkt 10.

13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz

wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub

odstąpienia od umowy.

14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

 1. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione

oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna

zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu

wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży

jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania

rzeczy Konsumentowi.

16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy

sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku,

licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed

upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy

Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz

używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy

Konsumentowi.

17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub

producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po

upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi,

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej

rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może

złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu

ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli

Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub

usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o

odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z

chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub

usunięcia wady.

19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym

jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania

innych uprawnień, przysługujących Konsumentowiz tego tytułu,

ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia

postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania

innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących

Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd

zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub

bezskutecznego zakończenia mediacji.

20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne

rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu

rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o

istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu

wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w

którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się

prawomocne.

21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o

odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać

naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie

wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem

okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności,

a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy,

kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia

rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim

nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby

trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom

o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza

wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę

podstępnie zataił.

23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub

świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez

zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w

prawie.

24. Indywidualne i nierównomierne rozmieszczenie słojów w

okleinie naturalnej, oraz drobne sęki i charakterystyczny dla

każdego drewna układ włókien drewna może powodować

minimalne różnice w odcieniu wybarwienia poszczególnych

elementów mebli (blatu, krzeseł, nóg itp.). Wszystkie te cechy

stanowią o zaletach mebli wykonanych z materiałów naturalnych

i nie stanowią powodów do reklamacji.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez

Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych

zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29

sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą

elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy

składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu

wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu

realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili

możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania

swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania

danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji

zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności,

która znajduje się pod adresem:

http://www.dobry-wybor.pl/polityka-prywatnosci-pm-15.html

§7 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu

naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten

sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem

Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i

stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu

regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie Kupujący będą

powiadomieni drogą elektroniczną poprzez wyświetlenie

informacji po wejściu na stronę internetową sklepu. Zmiany

wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do

obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla

Kupującego w zakładce regulamin

(http://www.dobry-wybor.pl/regulamin-pm-5.html). W

trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki

posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin

zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za

wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej

korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o

wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje

się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie

sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na

drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich

Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem

polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji

Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem

metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania

sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności

 

sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl